پروژه ها

مجتمع مسکونی گلشهر

محل پروژه: بلوار افریقا، خ تور پروژه گلشهر
نام کارفرما: مهندس رضوی
نوع همکاری: مشاوره در جهت ایمن سازی فضای کار براساس قوانین کشوری
اکنون با ما تماس بگیرید
تهران، شهران، خیابان 16 متری مهدی، پلاک 36، واحد 1، طبقه اول، تفکر ایمن پارسیان

نمای کلی پروژه

این پروژه جهت احداث مجتمع مسکونی با نه طبقه پاکینگ، یک طبقه لابی و ده طبقه مسکونی طراحی و درحال اجرا می باشد.

 

ورود به پروژه 

ورود این شرکت به پروژه از زمان حفاری گود با عمق سی ودو متر شروع شد و با شروع احداث بنا همچنان ادامه یافت.

 

چشم انداز مدیریت

دیدگاه مدیریت مبنی بر اجرای موارد ایمنی برای ممانعت از بروز حوادث وپیامد آن بوده ولی پس از ورود شرکت به سیستم اجرایی، مشکلات بهداشتی و زیست محیطی نیز مورد توجه کارفرما قرارگرفت

 

عملکرد شرکت تفکر ایمن پارسیان 

این پروژه از زمان حضور شرکت و ارائه گزارشات تا انتهای مرحله خاک برداری حادثه ناتوان کننده نداشته و با کمک مدیران مسئول کارگاه سعی شده تا حد توقف کار از بروز اعمال نا ایمن وبروز حوادث جلوگیری بعمل آید. بدیهی است مخالفت پیمانکاران فرعی  خاک برداری همواره موانع زیادی در پیشبرد اهداف ایمنی ایجاد می نموده ولی حمایت مدیریت کارگاه وراه کارهای ارائه شده شرکت  توانست مانع از بروز حادثه گردد. 

مرحله شروع احداث بنا نیز با دیدگاه بهتری از ایمنی کار آغاز شده وتاکنون براساس گزارشات اعلام شده شرکت تفکر ایمن پارسیان و تلاش مدیریت در رفع خطرات بالقوه از بروز حوادث ناتوان کننده جلوگیری بعمل آمده است