پروژه ها

مجتمع مسکونی نسیم

نمای کلی پروژه

پروژه نسیم بدون بروز حادثه ناتوان کننده پس از 80 مرحله بازدید ایمنی  در اردبهشت سال 1398 به پایان رسید.

 

ورود به پروژه 

ورود این شرکت به پروژه برای صدور گواهی سلامت تاورکرین بوده که پس از شش ماه ودر زمان بتن ریزی طبقات به شرکت تفکر ایمن پارسیان پیشنهاد گردیدی که مشاوره ایمنی پروژه نسیم را عهده دار باشد. 

 

 

چشم انداز مدیریت

 دیدگاه مدیریت مبنی بر اجرای موارد ایمنی برای ممانعت از بروز حوادث وپیامد آن بوده ولی پس از ورود شرکت به سیستم اجرایی، مشکلات بهداشتی و زیست محیطی نیز مورد توجه کارفرما قرارگرفت

 

عملکرد شرکت تفکر ایمن پارسیان 

این پروژه از زمان حضور شرکت در ماه دو مرحله مورد بازدی قرار می گرفت، با ارائه گزارشات  دقیق از وضعیت ایمنی کارگاه و رفع موارد توسط سرپرستی کارگاه تا کنون حادثه ناتوان کننده نداشته و با کمک مدیران مسئول کارگاه سعی شده تا حد توقف کار از بروز اعمال نا ایمن وحوادث جلوگیری بعمل آید.  

بدیهی است مخالفت پیمانکاران فرعی همواره موانع زیادی در پیشبرد اهداف ایمنی ایجاد نموده ولی تا کنون گزارشات مداوم از خطرات بالقوه کار و معرفی پیمانکاران خطر آفرین با برخورد اصولی وحمایت مدیریت کارگاه از ایجاد شرایط نایمن در کارگاه وبروز حوادث ناتوان کننده جلوگیری بعمل آورده  است. 

 

محل پروژه: ولنجک، بوستان، نبش خیابان بیست و چهارم
نام کارفرما: مهندس زمانی و شرکا
نوع همکاری: مشاوره در جهت ایمن سازی فضای کار براساس قوانین کشوری
اکنون با ما تماس بگیرید
تهران، شهران، خیابان 16 متری مهدی، پلاک 36، واحد 1، طبقه اول، تفکر ایمن پارسیان