پروژه ها

مجتمع مسکونی بیوک گروپ

محل پروژه: میدان آرژانتین، خیابان 17
نام کارفرما: مهندس جواهر ساز
نوع همکاری: مشاوره در جهت ایمن سازی فضای کار براساس قوانین کشوری
اکنون با ما تماس بگیرید
تهران، شهران، خیابان 16 متری مهدی، پلاک 36، واحد 1، طبقه اول، تفکر ایمن پارسیان

نمای کلی پروژه

این پروژه جهت احداث مجتمع مسکونی با سه طبقه پاکینگ، یک طبقه لابی و شش طبقه مسکونی طراحی و درحال اجرا می باشد.

 

ورود به پروژه 
ورود این شرکت به پروژه درجهت نظارت بر اجرای ایمن عملیات احداث بنا از شروع خاک برداری در بهمن ماه سال 1397 بوده که براساس دیدگاه کارفرما برای پیشگیری از بروز حوادث احتمالی صورت گرفته است.

 

 چشم انداز مدیریت
 دیدگاه مدیریت مبنی بر اجرای موارد ایمنی برای ممانعت از بروز حوادث وپیامد آن بوده ولی پس از ورود شرکت به سیستم اجرایی، مشکلات بهداشتی و زیست محیطی نیز مورد توجه کارفرما قرارگرفت

 

عملکرد شرکت تفکر ایمن پارسیان 
این پروژه از زمان حضور شرکت در ماه دو مرحله مورد بازدی قرار می گرفت، با ارائه گزارشات  دقیق از وضعیت ایمنی کارگاه و رفع موارد توسط سرپرستی کارگاه تا کنون حادثه ناتوان کننده نداشته و با کمک مدیران مسئول کارگاه سعی شده تا حد توقف کار از بروز اعمال نا ایمن وحوادث جلوگیری بعمل آید.  

بدیهی است مخالفت پیمانکاران فرعی همواره موانع زیادی در پیشبرد اهداف ایمنی ایجاد نموده ولی تا کنون گزارشات مداوم از خطرات بالقوه کار و معرفی پیمانکاران خطر آفرین با برخورد اصولی وحمایت مدیریت کارگاه از ایجاد شرایط نایمن در کارگاه وبروز حوادث ناتوان کننده جلوگیری بعمل آورده  است.