چگونه یک پروژه را بدون هزینه های سربار حوادث بسازیم

این شرکت یاری گر شما خواهد بود با اجرای موارد زیر

1.     بررسی محیطی اقلیم پروژه.

2.     شناسایی منابع و نیروی انسانی موردنیاز طرح اجرایی.

3.     ارزیابی توانمندی های اجرای مجری پروژه در اجرای آن.

4.     شناسایی خطرات اجرایی ، زمینه های بهداشتی و زیست محیطی پروژه.

5.     تدوین راهنمای تدابیر ایمنی اجرای طرح (HSE Plan)

6.     شناسایی خطرات اجرای و بهداشتی کار و ارزیابی آنها (براساس رخدادهای مشابه در پروژه های همسان) و ارائه راه کارهای مناسب با شرایط کار در کاهش احتمال وقوع یا شدت برئز رخداد.

7.     شناسایی مخاطرات زیست محیطی اجرای طرح وارائه راحل های ماسب با قوانین و مقررات کشوری در جهت کنترل آلایندگی در محدوده استاندار.

8.     نظارت بر رعایت اقدامات پیشنهای مصوب در طول اجرای پروژه.

9.     عهدار شدن آموزش های ایمنی کارکنان از بخش مقدماتی تا تخصصی کار برای کاهش میزان حوادث و رخدادها

10     تهیه آمار حوادث و بررسی علمی آنها در جهت کنترل رویدادهای کاری وجلوگیری از وقوع مجدد.