ایمنی در کار ساخت و ساز 2

شرایط نا ایمن 

1) بکارگیری قطعه فلزی برای نصب تجهیزات برقی       2) عدم توجه به استاندارد های  اتصالات برقی       3) رها سازی سیم ها و گرفتن اتصالات نا مناسب


1) عدم استفاده ازپلاگ(دوشاخه پریز)جهت برقرای اتصال برقی         2) پیچیدن اتصال ناقص برق به دور میز کار فلزی 


1) عدم استفاده از پایه روشنایی نامناسب برای پاترم روشنایی         2) ایجاد اتصالی با عبور جریان برق از  سیستم برق 

1) بلند کردن بار با رینگ ایجاد شده در کارخانه        2) استفاده از زنجیر در بار برداری       3) کنترل بار با دست  بدون طناب مهاری


پیامدی غیر قابل جبران برای سهل انگاری:
1) نادیده گرفتن جدول بار جرثقیل تلسکوپی  و وجرثقیل برجی       2) عدم بازدید روزانه و هفتگی از تجهیزات و قطعات جرثقیل       3) عدو توجه به توصیه های اعلام شده در گواهی سلامت صادر شده 
4) محدودیت دید اپراتورهای جرثقیل به ریگر مسئول        5)  قابل فهم نبودن پیام های ریگر برای اپراتورهای جرثقیل 


پیامدی غیر قابل جبران برای خطاهای زیر
1)    نادیده گرفتن جدول بار جرثقیل        2) استفاده از تجهیزات سایر جرثقیل ها برای باز سازی جرثقیل ها بخصوص جک های تعادلی 

علل سقوط بار بر روی کابین اپراتور 
1) عدم توجه به توان بلت های تهیه شده برای بار برداری           2)عدم کنترل بلت های فرسوده و خارج کردن بلت های معیوب از سیستم بهره برداری

علل واژگونی جرثقیل 
1) عدم توجه جدول بار جرثقیل       2)  ریسک پذیری اپراتور جرثقیل

خطرات پنهان  
1) عدم توجه اپراتور به محیط بار برداری و خطوط جریان برق         2) ریسک پذیری اپراتور جرثقیل با توجه به دیدن خطرات اطراف محل بار برداری

خطرات پنهان  
1) عدم توجه به مهار داربست به ساختمان            2) نادیده گرفتن شرایط بحرانی کار درداربست بندی

خطرات پنهان  
1) عدم توجه به استفاده ازمهاریهای لازم برای نگهداری داربست تخریب شده         2) عدم استفاده از تجهیزات کار در ارتفاع

خطرات پنهان  
1) عدم توجه به خطرات سقوط اشیا از بالا        2) عدم استفاده از تجهیزات کار در ارتفاع

رفتار نا ایمن
1) استفاده نکردن از کمربند ایمنی         2) تردد از بخش بیرونی  قفس ایمنی