ایمنی در کار ساخت و ساز 1

رفتار نا ایمن 
1) کلاه ایمنی ندارد      2) کمربند ایمنی ندارد        3) عینک ندارد      4) کفش ایمنی ندارد      5) دستکش کار ندارد

خطر دستگاه (برداشته شدن حفاظ دستگاه)

شرایط نا ایمن (رفتار نا ایمن)

عدم نظافت محیط کار
اتصال غلط و خطرناک سیستم ارت 

هرگز سیلندرهای پر و خالی را در یک جا انبار نکنید

1) استقرار در جایگاه کاری نا مناسب      2) استفاده از عینک برشکاری اسیتیلن بجای نقاب جوشکاری       3) عدم استفاده از تجهیزات کار در ارتفاع        4) استفاده از کفش نا مناسب 

1) نداشتن جایگاه کار مناسب       2) عدم استفاده از تجهیزات کار در ارتفاع        3) عدم استفاده از نقاب جوشکاری

مناسب نبودن جهت باد و قرارگرفتن سیستم تنفسی جوشکار در مسیر فیوم های جوشکاری