آموزش ایمنی سرپرستان اجرایی کار

مقدمه:

  • خطای انسانی زمانی رخ می دهد که شرایط انجام کار به روش غیر ایمن  مقدور باشد و عملیات اجرایی با روش ذکرشده به پایان برسد
  • از عوامل اصلی بروز متدهای غیر ایمن در اجرا، سرپرستان اجرایی کار درکارگاه ها می باشند.
  • زیرا  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  • با دستور یا نظارت برانجام کارغیر ایمن، توسط سرپرستان است که روند خطاهای ایمنی شکل می گیرد. 
  • عدم اطلاع سرپرستان از موارد ایمنی کار و همچنین عدم توجه به وظایف خود درقبال حفظ جان کارگران تحت پوشش موجب ابداع روش های غیر ایمن شده و با پیشبرد کار به روش غیر ایمن برآن مهر تایید می زنند. 

 

نتیجه رفتار یک سرپرست بر کارگران

  • دیدن رفتارها و شرایط کاری او سنچش تفکراو بر کار                  
  • پیروی از اندیشه های سرپرستی
  • تغییر رفتار بر اساس دریافتهای سرپرستی
  • نهادینه شدن تصمیم گیری
  • اجرای تصمیم

در طول انجام کار:

1- سرپرست باید در محل حضور داشته وبه کار نظارت دائم داشته باشد
2- در استفاده از وسائل ایمنی به نفرات خود تذکر دهد
3- مطمئن باشد که شرایط ایمن کار برای اجرای عملیاتی مورد نظر او مهیاست