کلیه اقدامات اجرایی کار همواره با دستور سرپرستان اجرایی آغاز می گردد. لذا تفکرات این افراد در شکل گیری چگونگی روند اجرایی ایمنی کار بسیار موثر می باشد.
ادامه مطلب
در محيط کاري که نظم و ترتيب رعايت شده، امکان وقوع حادثه کمتر است.
ادامه مطلب
اولین فعالیت ثبت شده در زمینه ایمنی به 2000 سال پیش برمی گردد، که در کتاب پلینی دیده شده. ولی باید دانست بقای انسان از بدو خلقت، بستگی به تفکر وی برای حفظ خود از خطرات داشته و دارد.
ادامه مطلب
این شرکت مسیرخود را برای دست یابی به اهداف بیان شده یاری جستن از تمامی تجربه های همکاران و شرکت های مشابه قرار داده وبا بکارگیری متد های علمی تلاش می نماید تا بررسی رخدادها و تجارب آن بتواند در اجرای ایمنی کار کمک حال شما باشد.
ادامه مطلب